Nhà phố Khu đô thị Căn hộ Đất thổ cư

Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

  Nhận Báo Giá và Khuyến Mãi chi tiết từ chủ đầu tư

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH TUYÊN QUANG

  Số: 25/2021/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 11 năm2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đối, bổ sung các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính.

  Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

  Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi.

  Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014.

  Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

  Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và Bảng giá đất 5 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

  Căn cứ Văn bản số 639/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

  Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 481/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2021 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022 tại đây!

   Nhận Báo Giá và Khuyến Mãi chi tiết từ chủ đầu tư

   HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

   HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

   QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022

   1. Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022

   2. Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022 quy định tại Quyết định này được áp dụng để xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp được quy định tại:

   Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

   Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

   Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

   Điều 2. Đối tượng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022

   1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, định giá đất cụ thể.

   2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành kèm theo Quyết định này gồm:

   1. Phụ lục về hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện, thành phố, cụ thể như sau:

   1.a) Phụ lục số 01: Hệ số điều chỉnh giá đất năm Tuyên Quang  2022 tại địa bàn thành phố Tuyên Quang.

   1.b) Phụ lục số 02: Hệ số điều chỉnh giá đất năm Tuyên Quang  2022 tại địa bàn huyện Yên Sơn.

   1.c) Phụ lục số 03: Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022 tại địa bàn huyện Hàm Yên.

   1.d) Phụ lục số 04: Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022 tại địa bàn huyện Chiêm Hóa.

   1.đ) Phụ lục số 05: Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022 tại địa bàn huyện Na Hang.

   1.e) Phụ lục số 06: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại địa bàn huyện Sơn Dương. g) Phụ lục số 07: hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại địa bàn huyện Lâm Bình.

   2. Ngoài vị trí đã được quy định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các vị trí khác còn lại hệ số điều chỉnh giá đất bằng 01 lần giá đất trong Bảng giá đất hiện hành do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

   Điều 4. Điều khoản thi hành

   1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

   2. Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

   Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; công ty bất động sản VinciLand, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
   CHỦ TỊCH

   Nguyễn Văn Sơn

   Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2022 tại đây!

   HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

   HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

    Nhận Báo Giá và Khuyến Mãi chi tiết từ chủ đầu tư

    CÂU HỎI

    HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG NĂM 2022

    Rate this post